Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek kulturní akce Divadla Exil a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

2. Smluvní partner – provozovatel

Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný pořadatel Divadlo Exil, z. s. Zakoupením vstupenek vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a Divadlo Exil, z. s.

3. Způsob prodeje vstupenek

Přímý prodej na smluvním prodejním místě,

Prodej na fakturu. Tímto se rozumí prodej na základě závazné objednávky a úhrada vstupenek bankovním převodem na základě vystavené faktury

Poptávka na zakoupení vstupenky (vstupenek) vzniká ze strany zákazníka korektním zadáním a odesláním všech dat potřebných pro zakoupení vstupenek na webových stránkách www.divadloexil.cz.

4. Ceny a poplatky

Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

5. Používané pojmy

Pořadatel – fyzická nebo právnická osoba, zajišťující pořádání akcí, která uzavírá smlouvu o prodeji vstupenek a je zároveň provozovatelem internetového objednávacího systému.

Akce – divadelní představení, koncerty, projekce a další kulturní akce.

Vstupenka – doklad opravňující majitele ke vstupu na konkrétní akci. Provozovatel garantuje zákazníkovi cenu vstupenky platnou v okamžiku odeslání objednávky.

6. On-line předprodej

Systém zajišťující provedení a zaplacení objednávky na konkrétní akce pořádané Provozovatelem. Toto rozhraní je přístupné z oficiálních webových stránek Divadla Exil.

Článek II.

PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK DIVADLA EXIL

1. Popis služby

Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na kulturní akce prostřednictvím webu Divadla Exil.

Poskytnutí služby je možné objednat www.divadloexil.cz. Za tímto účelem je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek (Jméno, příjmení, e-mail, telefon) a následně provést bezhotovostní platbu online.

2. Postup objednávky

Zákazník vybere akci, na kterou má zájem vstupenky zakoupit pomocí tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“.

Pole košík zobrazuje aktuální celkovou částku vybraných vstupenek. Po výběru vstupenek stiskne uživatel tlačítko „PROCEED TO CHECKOUT“.

Zákazník vyplní pravdivě požadované údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon. Při uvedení nepravdivých údajů si pořadatel vyhrazuje právo objednávku zrušit.

Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky.

Vyžaduje-li zákazník daňový doklad stvrzující zakoupení Vstupenky, je povinen se s tímto požadavkem obrátit na posta@divadloexil.cz.

Po vyplnění údajů zákazník stiskne tlačítko „OBJEDNAT“ a následně je převeden na výpis platebních metod.

Prostřednictvím platebního systému GoPay zákazník dokončí platbu.

Po dokončení platby zákazník obdrží na e-mail uvedený při registraci vstupenky na objednanou akci.

V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu posta@divadloexil.cz.

Odesláním požadavku na vybranou vstupenku (vstupenky) se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách.

3. Registrace

Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů jím vyplněného formuláře. Zakoupením zákazník odsouhlasil začlenění do databází společnosti Divadlo Exil, z. s. může být tedy do budoucna e-mailem, SMS nebo telefonicky informován o podobném typu akce, případně o změnách v pořádání již zakoupené akce.

4. Uplatnění vstupenky

Vstupenku získanou prostřednictvím systému si zákazník může vytisknout, anebo uložit do svého mobilního telefonu.

Ověření vstupenky probíhá u vstupu do Divadla Exil.

Změna programu vyhrazena.

Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte

správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

V případě zrušeného představení zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na další nejbližší termín vybraného představení. Vstupné nevracíme.

Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.

Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.

Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla.

Upozorňujeme diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště.

Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.

5. Vydání duplikátu vstupenky

Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných případech je možné požádat obchodní oddělení divadla o vystavení duplikátu, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za vstupenku.

Vstup na danou akci má umožněna pouze první uplatněná vstupenka.

6. Reklamace vstupenky

Reklamaci zákazník ohlásí na e-mailu posta@divadloexil.cz.

Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.

Za zprávu doručenou zákazníkovi se považuje e-mail doručený na adresu zákazníka vyplněnou ve formuláři na webu www.divadloexil.cz.

Za zprávu doručenou provozovateli se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu posta@divadloexil.cz.

Reklamaci není možné uplatnit v případě rozporu s Uplatněním vstupenky.

V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení na Českou obchodní inspekci.

 

Článek III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Divadlo Exil, z.s. shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Pořadatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). Pořadatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

2. Bezpečnost dat

Pořadatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti Divadlo Exil, z. s. a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

3. Podmínky místa konání akce

Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

4. Účinnost obchodních podmínek

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. prosince 2017.